Sản phẩm chống thấm

100,000 
70,000 
120,000 
289,700 
9,000 
168,300 
138,000 
90,000 
260,000 
31,000 

Sản phẩm cho sàn, Vữa rót, vữa bơm

8,000 
7,500 
8,900 
18,000 

Phụ gia bê tông, chống ăn mòn

85,000 
8,000 
8,000 
57,100 
281,600 
41,200 
8,500